zielony
mis
gwiazda
kostka Aktualności
puchatekTreść

[więcej]

[więcej]

[więcej]

[więcej]

[więcej]


[więcej]
2018-03-29

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w kwietniu 2018r. rozpoczyna się nabór dzieci do wszystkich placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, których rodzice zamieszkują na terenie miasta Łodzi i starają się o przyjęcie dziecka do żłobka od września 2018r.

„Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” wraz z wymaganymi dokumentami do wglądu będzie można składać osobiście w wybranych przez siebie maksymalnie 3 placówkach od dnia 3 do dnia 30 kwietnia 2018r,
w poniedziałki w godz. 9.30 – 17.00, a w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 – 15:30.

W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów,  „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka” będzie uwzględniana jako ostatnia przy naborze. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka.  

Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie biorą udziału w naborze.

W celu uzyskania informacji o wynikach naboru rodzic/opiekun zgłasza się osobiście do kierownika żłobka po 31 maja 2018r.

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości jakimi ta placówka dysponuje, tak aby zapewnić dzieciom szczególną opiekę jakiej wymaga ich stan zdrowia.

 Karta zgłoszenia dziecka do żłobka  do pobrania.

 1. Dzieci urodzone w 2015r. nie uczestniczą w naborze na wrzesień 2018r., ze względu na osiągnięcie w 2018r. wieku przedszkolnego.
 2. Wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka” ze stanem faktycznym.
 3. Pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka mają dzieci, wg kolejności:
  • rodziców(rodzica)/opiekunów(opiekuna) posiadających „Łódzką Kartę Dużej Rodziny” w przypadku, gdy pracują lub uczą się,
  • matek lub ojców pracujących lub/i uczących się w trybie dziennym, samotnie wychowujących dzieci z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru.
   Rodzic samotnie wychowujący dziecko to rodzic będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, albo rodzic, w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzic pozostający w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności,
  • rodziców/opiekunów pracujących lub/i uczących się w trybie dziennym z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru,
  • matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź niezdolność do samodzielnej egzystencji z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru.
 4. Po zakończeniu okresu składania „Kart  zgłoszenia dziecka do żłobka”, kierownik żłobka organizuje prace Zespołu ds.naboru, w skład którego wchodzą :  kierownik  żłobka,  osoba  zastępująca  kierownika,  opiekun z każdej grupy, do której planowany jest nabór.
 5. Pierwszym etapem pracy ww. zespołu jest określenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych grupach po uwzględnieniu dzieci pozostających w placówce na kolejny rok, a następnie sporządzenie protokołu dotyczącego:
  • składu zespołu ds. naboru,
  • liczby kart złożonych przez rodziców/opiekunów,
  • liczby kart, które spełniają kryteria pierwszeństwa w przyjęciu do żłobka zgodnie z pkt.3.
 6. Jeżeli liczba „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” spełniających warunki pierwszeństwa jest większa od liczby miejsc w placówce to wówczas przy przyjęciu dodatkowo jest uwzględniana sytuacja, w której:
  • rodzeństwo aktualnie uczęszcza bądź uczęszczało do danego żłobka,
  • rodzeństwo uczęszcza do innej placówki oświatowej blisko żłobka,
  • miejsce zamieszkania dziecka jest w pobliżu żłobka,
  • miejsce pracy rodziców/opiekunów jest w pobliżu żłobka,
  • występuje niepełnosprawność rodzeństwa dziecka zgłoszonego do placówki.  
 7. Jeśli po 2 etapowej analizie nadal jest więcej „Kart zgłoszenia dziecka do żlobka” spełniających te same warunki niż liczba wolnych miejsc wówczas zespół ds.naboru przystępuje do losowania kart na następujących zasadach:
  • każda z „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” podlegająca losowaniu otrzymuje indywidualny numer,
  • sporządzane są losy odpowiadające numerom „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka”
  • członkowie zespołu ds. naboru losują liczbę losów odpowiadającą liczbie pozostałych wolnych miejsc w placówce.
  • następnie nazwiska i imiona dzieci zostają wpisane na wstępną listę dzieci przyjętych.
 8. Następnie   zespół  ds. naboru  określa  wstępną  listę  dzieci   przyjętych i wstępną listę rezerwową, które są weryfikowane z listami ze wszystkich placówek MZŻ. Jeżeli po ogólnej weryfikacji zostaną wolne miejsca lista dzieci przyjętych do żłobka uzupełniana jest wg zasad określonych w pkt 7.
 9. Z przeprowadzonego losowania kandydatów do żłobka, zespół ds.naboru sporządza protokół.
 10. Po zakończeniu prac związanych z naborem, zespół ds.naboru przestaje działać.
 11. W  wyjątkowych  sytuacjach,  w  trybie  pilnym mogą być przyjęte dzieci z rodzin, w których wystąpiły okoliczności szczególne np. śmierć jednego     z      rodziców / opiekunów,     pobyt    w   szpitalu    jednego   z rodziców/opiekunów itp.
 12. W sytuacji, podjęcia decyzji o oczekiwaniu na wolne miejsce w danej placówce rodzic/opiekun ustala z kierownikiem żłobka sposób potwierdzania tego faktu.
 13. Rodzice/opiekunowie, których dzieci są na liście przyjętych do żłobka zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy w terminie określonym przez kierownika żłobka.
 14. W przypadku niezgłoszenia się dziecka do żłobka w ciągu 3 dni od ustalonego w umowie terminu i braku informacji od rodzica/opiekuna, kierownik uznaje zgłoszenie dziecka za nieaktualne, a umowę za nieobowiązującą, a na jego miejsce zostaje przyjęte dziecko z listy rezerwowej.

 

 [wstecz]
::
::
::
::
::