zielony
mis
gwiazda
kostka Aktualności
puchatek Informacje

[więcej]

[więcej]

[więcej]

[więcej]

[więcej]


[więcej]


[więcej]

[więcej]

 

Narodowe Święto Niepodległości w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi

 


[więcej]

Serdecznie zapraszamy do głosowania, które rozpoczyna  się 15 września 2018 roku.

 

 


[więcej]

 

Szanowni Państwo,

Poniedziałek 3 września 2018 r. będzie pierwszym dniem pobytu 50 dzieci w 2 nowych grupach uruchomionych w żłobku nr 6 przy ul. Elsnera 12. Do grup są przyjęte dzieci w wieku od 1 r. ż. do 2 lat. Nowo otwarte grupy zwiększą z 50 na 100 plan miejsc oraz skrócą czas oczekiwania na miejsce w żłobku.

 

 


[więcej]

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w kwietniu 2018r. rozpoczyna się nabór dzieci do wszystkich placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, których rodzice zamieszkują na terenie miasta Łodzi i starają się o przyjęcie dziecka do żłobka od września 2018r.

„Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” wraz z wymaganymi dokumentami do wglądu będzie można składać osobiście w wybranych przez siebie maksymalnie 3 placówkach od dnia 3 do dnia 30 kwietnia 2018r,
w poniedziałki w godz. 9.30 – 17.00, a w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 – 15:30.

W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów,  „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka” będzie uwzględniana jako ostatnia przy naborze. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka.  

Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie biorą udziału w naborze.

W celu uzyskania informacji o wynikach naboru rodzic/opiekun zgłasza się osobiście do kierownika żłobka po 31 maja 2018r.

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości jakimi ta placówka dysponuje, tak aby zapewnić dzieciom szczególną opiekę jakiej wymaga ich stan zdrowia.

 Karta zgłoszenia dziecka do żłobka  do pobrania.

 1. Dzieci urodzone w 2015r. nie uczestniczą w naborze na wrzesień 2018r., ze względu na osiągnięcie w 2018r. wieku przedszkolnego.
 2. Wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka” ze stanem faktycznym.
 3. Pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka mają dzieci, wg kolejności:
  • rodziców(rodzica)/opiekunów(opiekuna) posiadających „Łódzką Kartę Dużej Rodziny” w przypadku, gdy pracują lub uczą się,
  • matek lub ojców pracujących lub/i uczących się w trybie dziennym, samotnie wychowujących dzieci z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru.
   Rodzic samotnie wychowujący dziecko to rodzic będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, albo rodzic, w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzic pozostający w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności,
  • rodziców/opiekunów pracujących lub/i uczących się w trybie dziennym z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru,
  • matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź niezdolność do samodzielnej egzystencji z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru.
 4. Po zakończeniu okresu składania „Kart  zgłoszenia dziecka do żłobka”, kierownik żłobka organizuje prace Zespołu ds.naboru, w skład którego wchodzą :  kierownik  żłobka,  osoba  zastępująca  kierownika,  opiekun z każdej grupy, do której planowany jest nabór.
 5. Pierwszym etapem pracy ww. zespołu jest określenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych grupach po uwzględnieniu dzieci pozostających w placówce na kolejny rok, a następnie sporządzenie protokołu dotyczącego:
  • składu zespołu ds. naboru,
  • liczby kart złożonych przez rodziców/opiekunów,
  • liczby kart, które spełniają kryteria pierwszeństwa w przyjęciu do żłobka zgodnie z pkt.3.
 6. Jeżeli liczba „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” spełniających warunki pierwszeństwa jest większa od liczby miejsc w placówce to wówczas przy przyjęciu dodatkowo jest uwzględniana sytuacja, w której:
  • rodzeństwo aktualnie uczęszcza bądź uczęszczało do danego żłobka,
  • rodzeństwo uczęszcza do innej placówki oświatowej blisko żłobka,
  • miejsce zamieszkania dziecka jest w pobliżu żłobka,
  • miejsce pracy rodziców/opiekunów jest w pobliżu żłobka,
  • występuje niepełnosprawność rodzeństwa dziecka zgłoszonego do placówki.  
 7. Jeśli po 2 etapowej analizie nadal jest więcej „Kart zgłoszenia dziecka do żlobka” spełniających te same warunki niż liczba wolnych miejsc wówczas zespół ds.naboru przystępuje do losowania kart na następujących zasadach:
  • każda z „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” podlegająca losowaniu otrzymuje indywidualny numer,
  • sporządzane są losy odpowiadające numerom „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka”
  • członkowie zespołu ds. naboru losują liczbę losów odpowiadającą liczbie pozostałych wolnych miejsc w placówce.
  • następnie nazwiska i imiona dzieci zostają wpisane na wstępną listę dzieci przyjętych.
 8. Następnie   zespół  ds. naboru  określa  wstępną  listę  dzieci   przyjętych i wstępną listę rezerwową, które są weryfikowane z listami ze wszystkich placówek MZŻ. Jeżeli po ogólnej weryfikacji zostaną wolne miejsca lista dzieci przyjętych do żłobka uzupełniana jest wg zasad określonych w pkt 7.
 9. Z przeprowadzonego losowania kandydatów do żłobka, zespół ds.naboru sporządza protokół.
 10. Po zakończeniu prac związanych z naborem, zespół ds.naboru przestaje działać.
 11. W  wyjątkowych  sytuacjach,  w  trybie  pilnym mogą być przyjęte dzieci z rodzin, w których wystąpiły okoliczności szczególne np. śmierć jednego     z      rodziców / opiekunów,     pobyt    w   szpitalu    jednego   z rodziców/opiekunów itp.
 12. W sytuacji, podjęcia decyzji o oczekiwaniu na wolne miejsce w danej placówce rodzic/opiekun ustala z kierownikiem żłobka sposób potwierdzania tego faktu.
 13. Rodzice/opiekunowie, których dzieci są na liście przyjętych do żłobka zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy w terminie określonym przez kierownika żłobka.
 14. W przypadku niezgłoszenia się dziecka do żłobka w ciągu 3 dni od ustalonego w umowie terminu i braku informacji od rodzica/opiekuna, kierownik uznaje zgłoszenie dziecka za nieaktualne, a umowę za nieobowiązującą, a na jego miejsce zostaje przyjęte dziecko z listy rezerwowej.

 

 


[więcej]

 

 


[więcej]

 

Informacja dotycząca wnoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku przez rodziców/opiekunów na rachunek bankowy od 1.01.2018r

Z dniem 1 stycznia 2018 r. rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do żłobka miesięczne opłaty za pobyt dziecka  w żłobku – opłatę stałą, opłatę za wyżywienie, opłatę godzinową wnoszą na rachunek bankowy danego żłobka, z góry do 10-go każdego miesiąca.

 


[więcej]

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 3 kwietnia 2017r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci na wrzesień 2017r. we wszystkich placówkach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. Karty zgłoszenia dziecka do żłobka będzie można skałdać do 28 kwietnia 2017r..

Karta zgłoszenia dziecka do pobrania.

Z powodu braku miejsc rekrutacja nie obejmuje żłobka nr 16, przy ul. Zachodniej 55a. Jednocześniej infromujemy, że została zwiększona liczba miejsc w żłobku nr 2 przy ul. Chrobrego 16.

W celu uzyskania informacji o wynikach rekrutacji Rodzic/Opiekun zgłasza się osobiscie do kierownika żłobka po 31 maja 2017r..

Pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka mają dzieci: 
 • rodziców(rodzica)/opiekunów(opiekuna) posiadających „Łódzką Kartę Dużej Rodziny” w przypadku, gdy pracują lub uczą się,
 • matek lub ojców pracujących lub/i uczących się i samotnie wychowujących dzieci,
 • rodziców/opiekunów pracujących lub/ i uczących się,
 • matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień  niepełnosprawności bądź niezdolność do samodzielnej egzystencji.
W wyjątkowych sytuacjach w trybie pilnym mogą być przyjęte dzieci z rodzin, w których wystąpiły okoliczności szcególne np. śmierć jednego z rodziców /opiekunów, pobyt w szpitalu itp.                               

Jeżeli większość rodziców spełnia powyższe kryteria dodatkowo brana jest pod uwagę sytuacja rodziny:
- starsze dziecko uczęszcza do danego żłobka,
- złożenie karty przez rodzica/opiekuna tylko do jednej placówki,
- miejsce zamieszkania,
- miejsce pracy rodziców/opiekunów,
- liczba dzieci w rodzinie – np. dziecko starsze uczęszcza do placówki blisko żłobka,
- rozmowa z rodzicem o możliwości przyjęcia dziecka w późniejszym terminie niż wrzesień.

 

 


[więcej]

 

Projekt CARE

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi  bierze udział w międzynarodowym projekcie CARE badającym sektor opieki i wychowania dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Projekt został sfinansowany przez Unie Europejską. Jego głównym celem jest uzyskanie wiedzy na temat rozwiązań organizacyjnych, koncepcyjnych i praktycznych w dziedzinie edukacji i opieki nad małymi dziećmi w 11 krajach europejskich: Finlandii, Niemczech, Włoszech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Belgii, Grecji, Norwegii, Danii, i Holandii.  Wiedza ta zostanie  wykorzystana w doskonaleniu systemu edukacji i opieki.

Powyższe badania będą realizowane w żłobkach od maja 2015 r. do lipca 2015 r. w najstarszych grupach.

 


[więcej]

 

 

 


[więcej]

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Miejski Zespół Żłobków wraz z Wydziałem Zdrowia Publicznego UMŁ organizuje IV Ogólnopolskie Seminarium "Towarzyszenie dziecku w rozwoju" - listopad 2012.

Więcej informacji na stronie seminarium www.seminarium.mzz.lodz.pl

 


[więcej]

 

   Informacja o zapisach dzieci do żłobków

1. Zapisy dzieci do żłobka prowadzą kierownicy żłobków przez cały rok.

2. Ze względu na duże zainteresowanie rodziców (opiekunów) przyjęciem dziecka do żłobka od września, zapisy w danym roku na wrzesień prowadzone są od miesiąca kwietnia.

3. Podstawę do zapisu dziecka do żłobka stanowi "Karta zgłoszenia dziecka do żłobka", wypełniona osobiście przez rodziców (opiekunów) i złożona w wybranej placówce.

4. W przypadku złożenia karty w kilku placówkach, rodzice (opiekunowie) dziecka informują o tym kierownika żłobka.

5. Po 10 czerwca rodzice (opiekunowie) dziecka mogą uzyskać od kierownika żłobka osobiście informację o przyjęciu dziecka do placówki.

6. Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie podlegają rekrutacji.


 


[więcej]

 

 

 


[więcej]

 

 

 


[więcej]

Planowane przez Rząd RP zmiany w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


[więcej]

 

Informacja o zawodzie "wychowawca małego dziecka" na stronie www.seminarium.mzz.lodz.pl

 


[więcej]

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Seminarium (www.seminarium.mzz.lodz.pl) w zakładce "Materiały" zostały umieszczone pisma:

 • Informacja o sposobie postępowania dotycząca utworzenia nowego zawodu - wychowawca małego dziecka.
 • Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji zawodu wychowawcy nowej specjalności - wychowawca małego dziecka
Prosimy o zapoznanie się z tymi tekstami a ewentualne Państwa uwagi, prosimy umieszczać na stronie Seminarium w zakładce "Komentarze"
[więcej]
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Miejski Zespół Żłobków wraz z Wydziałem Zdrowia Publicznego UMŁ organizuje III Ogólnopolskie Seminarium "Towarzyszenie dziecku w rozwoju.

Więcej informacji na stronie seminarium www.seminarium.mzz.lodz.pl

 

 

 


[więcej]

 

 

 


[więcej]
::
::
::
::
::