zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-24

Nazwa: Ogłoszenie o przetargu MZŻ/T/262/11/09

Treść:

numer sprawy : MZŻ/T/262/11/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


BZP: 404588-2009 z dn. 24.11.2009


1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08, 639-98-27,  632-23-61, fax 632-23-61 wew. 21

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.  Przedmiotem zamówienia jest usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi
w 2010 roku, podzielonych na trzy zadania:

Zadanie 1:

-          usuwanie usterek i awarii  w instalacjach  elektrycznych.

Zadanie 2:

-          usuwanie usterek i awarii instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych oraz przeprowadzanie konserwacji  kotłowni i węzłów cieplnych,

-    dokonanie oceny stanu technicznej sprawności i szczelności instalacji gazowych,

Zadanie 3:

-    roboty remontowe ogólnobudowlane (usuwanie usterek)

Dopuszcza się składanie oferty częściowej na zadanie 1,2 lub 3.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia w okresie 12 m-cy, tj. od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku.

7.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

c.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d.      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

e.      Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-    są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.        Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach:

 kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopia aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 15.06.2009r.

oświadczenie wykonawcy bądź aktualną kserokopię zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 15.09.2009r.

oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

8.       Wadium - nie dotyczy

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 15 grudnia 2009 do  godz.10:00

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.   Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.   Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp

16.    Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Orliński, Roman Ryżlak, Henryk Smug pokój nr 4 w godz.  8:00 - 15:00

17.    Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

-          45232460-4 - hydraulika i roboty sanitarne,

-          45453000-7 - roboty remontowe budowlane,

-          45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

-          32552600-3 - domofony

-          45312310-3 -  ochrona odgromowa

-          45333000-0 - roboty instalacyjne gazowe.

Łódź, dnia 24 listopada 2009

Załączniki:

1. siwz MZŻ/T/262/11/09
2. zalacznik nr 1 - formularz ofertowy
3. zalacznik nr 2 - przedmiar zadanie 1
4. zalacznik nr 3 - przedmiar zadanie 2
5. zalacznik nr 4 - przedmiar zadanie 3
6. zalacznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków ustawy Pzp
7. zalacznik 6 - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków
8. zalacznik nr 7- Wzór umowy
9. zalacznik nr 8 - Wykaz żłobków
10. zalacznik nr 9 - Wykaz kotłowni i węzłów cieplnych.
11. zalacznik nr 10 - Wykaz obiektów i instalacji gazowych urządzeń gazowych
::
::
::
::
::