zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-07-17

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/A/262/10/09

Treść:

oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/10/09

BZP Nr  243940-2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (042) 632-23-61 wew. 21. tel.(042) 632-24-08, (042) 639-98-27,  (042) 632-23-61,

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.     Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , podzielona na trzy zadania:

Zadanie 1:

Dostawa:

-          krzeseł dziecięcych,

-          leżaków - łóżeczek

-          stolików 

-         dostawa materacy

-          dostawa szafek do szatni dziecięcych

Zadanie 2:

Dostawa mebli  kuchennych

 

Zadanie 3:

Dostawa mebli  biurowych

dopuszcza się złożenie oferty częściowej - na wybrane zadania

5.    Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.    Wymagany termin realizacji zamówienia

       dla zadania 1  -  do 28 sierpnia 2009 r.

       dla zadania 2  -  do 28 sierpnia 2009 r.

       dla zadania 3  -  do 30 września 2009 r.

7.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy   Prawo zamówień publicznych tj:

a.   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

e.   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-   są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.   Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

8.    Wadium - nie dotyczy

9.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 27 lipca 2009 do  godz. 10:00

11.  Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.  Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.  Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.  Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.  Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje

16.  Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka , Anna Rudyk  w godz.  8:00 - 15:00

17.  Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:  39100000-3

 

Załączniki:

1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2a - Formularz cenowy
4. Załącznik Nr 2b - Formularz cenowy
5. Załącznik Nr 2c - Formularz cenowy
6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach
7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
8. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
9. Załącznik Nr 6 - Miejsca Dostaw
10. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o ważnych certyfikatach na dostarczone wyroby
11. Załącznik Nr 8 - Podział mebli wg miejsc dostaw
12. wzór biurka konferencyjnego
::
::
::
::
::