zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-06-04

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/8A/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/8A/09

Biuletyn UZP 159590 - 2009

 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

                  Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg  nieograniczony na dostawę  przetworów owocowych i warzywnych do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  został unieważniony na podstawie  Art.93.1 pkt 1  ustawy pzp  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Odrzucono ofertę Nr 1:

PHU TERESA Teresa Trojak

94-116 Łódź, ul. Komandorska 5

1.    brak aktualnej kserokopii odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej po 03.12.2008 r.

2.    w Formularzu cenowym w poz. 1-6, 10-12, 17 Ilość  oferowanych produktów  niezgodna z wymaganą przez Zamawiającego,

Zgodnie z art. 26 pkt 3  odstąpiono od wezwania do uzupełnienia dokumentów , ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp - treść oferty nie odpowiada treści siwz.

Odrzucono ofertę Nr 2

„BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

 

w Formularzu cenowym w poz. 1,3,6,11,17  ilość  oferowanych opakowań proponowanych przez Wykonawcę  niezgodna z wymaganą przez Zamawiającego,  oraz w poz. 1,3,6,11-16 błędy w obliczeniu cen jednostkowych.

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp  -  treść oferty nie odpowiada treści siwz.

 

Załączniki:

::
::
::
::
::