zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-05-05

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/A/262/8/09

Treść:

Numer sprawy MZŻ/A/262/8/2009

Biuletyn UZP 133142 - 2009

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (042) 632-23-61 wew. 21. tel.(042) 632-24-08, (042) 639-98-27,  (042) 632-23-61,

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.     Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworów owocowych i warzywnych do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi .

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

7.       Wymagany termin realizacji zamówienia od 1 czerwca 2009 r. do 30 listopada 2009  roku.

8.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a.     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

c.     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

e.     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

f.    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach:

9.       Wadium - nie dotyczy

10.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena

11.    Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 13 maja 2009 r. do  godz. 9.00

12.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.    Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

14.    Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

15.    Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

16.    Zamówienie uzupełniające - nie dotyczy

17.     Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek

18.     Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 15300000-1  - owoce i warzywa i podobne produkty

Załączniki:

1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach
5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
7. Załącznik Nr 6 - Wykaz żłobków
8. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP
::
::
::
::
::