zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-03-19

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/262/A/4/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/4/09

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg  nieograniczony na dostawę  przetworów owocowych, warzywnych, kiszonek oraz mrożonek owocowych i warzywnych dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  podzielony na 3 zadania został unieważniony na podstawie  Art.93.1 pkt 1  ustawy pzp  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

dla zadania 1 - odrzucono ofertę Nr 1:

P.T.H.U „MAJA" s.c, ul.  Stefana 2/15; 91-463 Łódź. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału na podstawie Art. 24 ust. 2 pkt. 3  - 

1.    brak kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2.    brak pełnomocnictwa dla osoby podpisującej dokumenty przetargowe.

Zgodnie z art. 26 pkt 3  odstąpiono od wezwania do uzupełnienia dokumentów , ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp treść oferty nie odpowiada treści siwz: w formularzu cenowym załącznik Nr 2a  w poz. 8,9,11,18 gramatura  opakowania proponowana przez wykonawcę niezgodna z gramaturą wymaganą przez  zamawiającego.

 

dla zadania 2 - odrzucono ofertę Nr 1:

P.T.H.U „MAJA" s.c, ul.  Stefana 2/15; 91-463 Łódź. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału na podstawie Art. 24 ust. 2 pkt. 3  : 

1.    brak kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2.    brak pełnomocnictwa dla osoby podpisującej dokumenty przetargowe.

Zgodnie z art. 26 pkt 3  odstąpiono od wezwania do uzupełnienia dokumentów , ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp treść oferty nie odpowiada treści siwz: w formularzu cenowym  załącznik Nr 2b w poz. 5 gramatura  opakowania proponowana przez wykonawcę niezgodna z gramaturą wymaganą przez  zamawiającego.

 

dla zadania 3 - odrzucono ofertę Nr 1:

P.T.H.U „MAJA" s.c, ul.  Stefana 2/15; 91-463 Łódź. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału na podstawie Art. 24 ust. 2 pkt. 3  - 

1.    brak kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2.    brak pełnomocnictwa dla osoby podpisującej dokumenty przetargowe.

Zgodnie z art. 26.1 pkt. 3 wezwano Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie tj.  do dnia 19.03.2009 r. do godz. 12.00 nie złożył wymaganych dokumentów

 
Łódź, dnia 19 marca 2009 roku

Załączniki:

::
::
::
::
::