zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-03-18

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/262/A/3/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/3/09

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu  nieograniczonym na dostawę  świeżego mleka i przetworów mleczarskich dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną , oferta Nr  2 złożona przez:

 

 „JOGO" Łódzka Spółdzielnia Mleczarska

ul. Omłotowa 12

94-251 Łódź

za cenę z VAT  - 169 411,67 zł - 100 pkt.

 

Odrzucono ofertę Nr 1:

P.T.H.U „MAJA" s.c, ul.  Stefana 2/15; 91-463 Łódź. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału na podstawie Art. 24 ust. 2 pkt. 3  - 

1.    brak kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2.    brak pełnomocnictwa dla osoby podpisującej dokumenty przetargowe.

3.    brak polisy oc w zakresie prowadzonej działalności,

Zgodnie z art. 26 pkt 3  odstąpiono od wezwania do uzupełnienia dokumentów , ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp treść oferty nie odpowiada treści siwz: w formularzu cenowym  załącznik Nr 2 w poz. 2,3,4,8,9,11,12 gramatura  opakowania proponowana przez wykonawcę niezgodna z gramaturą wymaganą przez  zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 18 marca 2009 r.

Załączniki:

::
::
::
::
::