zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-03-14

Nazwa: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MZŻ/T /262/5/11

Treść:

 

Numer sprawy MZŻ/T /262/5/11

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr BZP 43036-2011  z dnia 14.03.2011

 

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.       Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie okien i drzwi w budynkach żłobków.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia w terminie do dnia 15.07.2011 roku zgodnie z harmonogramem określonym w siwz.

7.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:

a.             posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.            posiadania wiedzy i doświadczenia

c.             dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d.            sytuacji ekonomicznej i finansowej

e.            Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-    są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.   Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

-          kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 29.09.2010 roku

-          kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium

-          kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarami robót wykonany zgodnie z opisem w niniejszej specyfikacji, metodą szczegółową lub uproszczoną z podaniem składników cenotwórczych

-          oświadczenie wykonawcy bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 29.12.2010r.

-          oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

-          kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr. 243 poz. 1623) wraz z zaświadczeniem wystawionym przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego ważnym co najmniej do dnia 30 lipca 2011r.

-          Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817)

-          Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, tj. po dniu 29.09.2010r.

b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, tj. po dniu 29.12.2010

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, tj. po dniu 29.09.2010r

8.       Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 29 marca 2011 do godz.10:00

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.   Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.   Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6

16.    Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:

a. merytorycznych - Andrzej Kaczmarek  - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych

b. formalnych - Anna Majewska   - starszy inspektor ds. administracyjno- ekonomicznych

 w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 632-24-08 wew. 32 ; 639-98-27 wew. 32, fax 632-23-61, kom. 515 062 503

17.   Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

-          45420000-7 - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

 

 

Łódź, dnia 14 marca 2011 roku

Załączniki:

1. zalacznik nr 1 - formularz ofertowy
2. zalącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
3. zalącznik nr 3 - przedmiar robót
4. załącznik nr 4 - oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem podatków
5. załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnianiu warunków
6. załącznik nr 6 – szkic okien i drzwi
7. załącznik nr 7 - wzór umowy
8. siwz - wymiana okien
::
::
::
::
::