zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-02-16

Nazwa: Odpowiedz na złożone zapytanie MZŻ/T/262/4/11

Treść:

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do  29  obiektów /35 punktów poboru/  Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

 

                Miejski  Zespół  Żłobków w Łodzi  informuje, że w dniu  16 lutego 2011 roku wpłynęło zapytanie:

„Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do  29  obiektów /35 punktów poboru/  Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U z 2010r. Nr 113 r. poz.759) zwracamy się z prośbą jako Wykonawca
o wyjaśnienie i modyfikację zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1.

W Rozdziale XVI SIWZ „Umowa o wykonanie zamówienia" w pkt 2 ppkt c) widnieje zapis dotyczący zmiany cen jednostkowych za dostarczaną energię elektryczną.

Uprzejmie informujemy, że oprócz zmian cen i stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji możliwe są także zmiany cen jednostkowych energii elektrycznej w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy zatwierdzanej przez Zarząd Wykonawcy.

Z uwagi na powyższe wnosimy o zmianę zapisów w pkt 2 ppkt c) na:

„Dopuszcza się możliwość zmian cen ofertowych w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i stawek za świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zmian taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub zmiany Taryfy Sprzedawcy zatwierdzonej przez Zarząd Wykonawcy."

 

               Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759)  Miejski Zespół Żłobków w Łodzi udziela odpowiedzi:

 

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XVI SIWZ „Umowa o wykonanie zamówienia" w pkt 2 ppkt c), który przyjmuje brzmienie:

 „Dopuszcza się możliwość zmian cen ofertowych w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i stawek za świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zmian taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub zmiany Taryfy Sprzedawcy zatwierdzonej przez Zarząd Wykonawcy."

Załączniki:

::
::
::
::
::