zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-11-23

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T/262/13/10

Treść:

numer sprawy : MZŻ/T/262/13/10

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP: 333271 - 2010 z dnia 23.11.2010

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08, 639-98-27,  632-23-61, fax 632-23-61 wew. 21

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.  Przedmiotem zamówienia jest usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2011 roku, podzielonych na trzy zadania:

Zadanie 1:

-    usuwanie usterek i awarii  oraz wykonanie prac konserwacyjno - remontowych w instalacjach elektrycznych

-     pomiary instalacji odgromowych

Zadanie 2:

-   usuwanie usterek i awarii instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych oraz przeprowadzanie konserwacji  kotłowni i węzłów cieplnych

-    dokonanie oceny stanu technicznej sprawności i szczelności instalacji gazowych zasilających wszystkie urządzenia gazowe znajdujące się na terenie żłobka

Zadanie 3:

-     roboty remontowe ogólnobudowlane (usuwanie usterek)

Dopuszcza się składanie oferty częściowej na zadanie 1,2 lub 3.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia w okresie 12 m-cy, tj. od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.

7.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:

a.       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania

b.       posiadania wiedzy i doświadczenia

c.       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d.      sytuacji ekonomicznej i finansowej

e.      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

f.        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-    są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

g.       Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

            Jeżeli termin ważności ww. dokumentów jest krótszy od wymaganego, należy dodatkowo złożyć zobowiązanie, że w przypadku udzielenia zamówienia publicznego, ważność dokumentów  zostanie  przedłużona do 31.12.2011r.

8.       Wadium - nie dotyczy

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 9 grudnia 2010 do  godz.10:00

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.   Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.   Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp

16.    Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Orliński, Roman Ryżlak, Andrzej Kaczmarek pokój nr 4
w godz.  8:00 - 15:00

17.    Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

-  45232460-4 - roboty sanitarne

-  45000000 - 7 - roboty budowlane

-  45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 32552600-3 - domofony

- 45312310-3 -  ochrona odgromowa

- 45333000-0 - roboty instalacyjne gazowe       

                                                                                                                                           Łódź, dnia 23 listopada 2010r

Załączniki:

1. specyfikacja MZŻ/T/262/13/10
2. zalacznik nr 1 - formularz ofertowy
3. zalacznik nr 2 - przedmiar instal. elektr.
4. zalacznik nr 2 - przedmiar pomiary odgrom.
5. zalacznik nr 3 - przedmiar instal. sanitarne
6. zalacznik nr 3 - przedmiar szczelnosc gazowa
7. zalacznik nr 4 - przedmiar roboty budowlane
8. zalacznik nr 5 - oswiadczenie
9. zalacznik nr 6 - oswiadczenie o niezaleg.
10. zalacznik nr 7 - wzor umowy
11. zalacznik nr 8 - wykaz zlobkow
12. zalacznik nr 9 - wykaz kotlowni i wezlow cieplnych
13. zalacznik nr 10 - wykaz instal. gaz.
14. zalacznik nr 11 - wzor zobowiazania
::
::
::
::
::