zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-10-14

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/A/262/5A/10

Treść:

Numer sprawy MZŻ/A/262/5A/10

Biuletyn UZP  - 287475-2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (42) 632-23-61 wew. 21.                   tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27,  (42) 632-23-61,

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony      www.mzz.lodz.pl

4.       Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego. Dostawy realizowane będą  od poniedziałku do piątku, 3 - 4 razy w tygodniu przez okres 12 m - cy  w godzinach 7:00 - 10:00.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia :

-        od  02. 11. 2010r. do 31.10. 2011r.,

7.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a.       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b.       posiadania wiedzy i doświadczenia;

c.        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d.       sytuacji ekonomicznej i finansowej;

e.        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

1.       kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopii aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 22.04.2010 r.;

2.       oświadczenia wykonawcy bądź aktualnej kserokopii zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu  22.07.2010 r.;

3.       oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2;

4.       oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP;

5.       wykaz co najmniej trzech środków transportu przystosowanych do przewozu artykułów spożywczych, lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego;

6.       decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej  dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi - dopuszczające środki transportu wskazane w wykazie pojazdów do przewozu artykułów spożywczych

7.       oświadczenie, że przedmiot zamówienia (świeże warzywa i owoce ) posiadają niezbędne świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

8.       Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).

g.        Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta    zostanie uznana za odrzuconą.

h.       Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.       Wadium - nie dotyczy.

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) 22.10.2010 r. do godz. 9:00.

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy.

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy.

14.   Aukcja elektroniczna - nie dotyczy.

15.    Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie  z atr. 67    ust 1  pkt 7 Pzp.

16.   Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek

17.    Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

 

Łódź, dnia  14 października 2010 r.

Załączniki:

1. siwz MZŻ/A/262/5A/10
2. zalaczik nr 1 - formularz ofertowy
3. zalacznik nr 2 - formularz cenowy
4. zalacznik nr 3 - oswiadczenie
5. zalacznik nr 4 - oswiadczenie
6. zalacznik nr 5 - wzor umowy
7. zalacznik nr 6 - wykaz żłobków
8. zalacznik nr 7 - oswiadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP
9. zalacznik nr 8 - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów
10. zalacznik nr 9 - oświadczenie o posiadaniu niezbędnych świadectw
11. zalacznik nr 10 - wymagania jakościowe dla zamawianych świeżych warzyw i owoców
::
::
::
::
::