zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-10-11

Nazwa: Wyjaśnienie do SIWZ oznaczenie sprawy MZŻ/A/262/6/10

Treść:

Oznaczenie sprawy: MZŻ/A/262/6/10

                Dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego.

                Miejski  Zespół  Żłobków w Łodzi  informuje, że w dniu 8 października 2010 roku wpłynęło zapytanie:

„Dot. zapytań do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia; dostawa produktów mleczarskich do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi - nr sprawy MZŻ/A/262/6/10.

W celu umożliwienia sprawnego wykonania zadania prosimy o odpowiedz na niżej wymienione pytania dotyczące:

załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy ):

1.       pozycja nr 17 - czy w zamian za ser żółty podpuszczkowy dojrzewający, typu holenderskiego pełnotłusty , rodzaj Salami kostka 100-250g, możemy zaproponować Państwu ser dojrzewający z dziurami - kostka 100-250g?

Umowy ( Załącznik Nr 5) SIWZ

1.        § 3 ust 1 - czy Zamawiający widzi możliwość uzupełniania tego zapisu poprzez dodanie, iż „Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić każdorazowo partię przyjmowanego towaru pod względem: rodzaju, ilości, jakości, oznakowania i okresu przydatności do spożycia oraz ich opakowania, zgodnie z dowodem wysyłki z magazynu przed pokwitowaniem odbioru towaru.    W przypadku wystąpienia niezgodności w wyżej opisanym zakresie Zamawiający ma obowiązek zaznaczyć je każdorazowo na dokumencie, na którym znajduje się pokwitowanie odbioru towaru. Z zastrzeżeniem 3 ust. 3 niniejszej umowy Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że sytuacja w której na dokumencie kwitującym odbiór towaru brak będzie uwag odnoszących się do rodzaju, ilości, jakości, oznakowania i okresu przydatności do spożycia oraz opakowania, równoznaczna jest z uznaniem, że w opisanym powyżej zakresie towar jest zgodny zamówieniem. (...)"

2.       § 3 ust. 14 - czy Zamawiający widzi możliwość wprowadzenie dodatkowego zapisu w tym ustępie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów u Wykonawcy pod kątem zasad GMP/GHP oraz systemu HACCP, z tym zastrzeżeniem, że powiadomi Wykonawcę pisemnie o tym fakcie na 5 dni roboczych przed terminem audytu".

3.       § 4 ust. 8- czy Zamawiający widzi możliwość wpisania konkretnie terminu zapłaty poprzez zmianę niniejszego ustępu w następujący sposób: „Wynagrodzenie za poszczególne dostawy będzie płatne gotówką przez każdy żłobek w dniu dostarczenia zamówionego towaru i faktury." - z obecnego zapisu nie wynika bowiem jednoznacznie czy terminem płatności jest dzień odbioru towaru wraz z fakturą czy może odroczony termin wskazany na fakturze VAT;

4.       § 6 ust 2 - czy Zamawiający widzi możliwość obniżenia kar umownych przewidzianych do zapłaty przez Wykonawcę;

5.       § 6 ust. 4 - czy Zamawiający widzi możliwość wykreślenia tego zapisu;

6.       § 6 - czy Zamawiający widzi możliwość umieszczenia w tym paragrafie dodatkowego ustępu - 5: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca me odpowiada."

7.       § 9 ust. 3 - czy Zamawiający widzi możliwości umieszczenia dodatkowego zapisu - ust. 3 „Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności"

 Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszych zapytań."

 

               Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759)  Miejski Zespół Żłobków w Łodzi udziela odpowiedzi:

 

Formularz cenowy  - Załącznik nr 2 do SIWZ:

 - poz. 17 w załączniku nr 2 do SIWZ -  Zamawiający dopuszcza aby w zamian za ser żółty podpuszczkowy dojrzewający, typu holenderskiego pełnotłusty, rodzaj Salami kostka 100-250g, dostarczano ser dojrzewający z dziurami - kostka 100-250g;

Umowa - Załącznik Nr 5 SIWZ Zamawiający:

Ad. 1. nie wyraża zgody na proponowaną zmianę;

Ad. 2. nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu;

Ad. 3. zgadza się na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 8, niniejszy ustęp uzyska brzmienie „Wynagrodzenie za poszczególne dostawy będzie płatne gotówką przez każdy żłobek w dniu dostarczenia zamówionego towaru i faktury.";

Ad. 4. nie wyraża zgody na obniżenia kar umownych;

Ad. 5. nie wyraża zgody na wykreślenia zapisu;

Ad. 6. nie wyraża zgody na proponowaną zmianę;

Ad. 7. zgadza się na umieszczenie dodatkowego zapisu - ust. 3 „Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności".

 

 

Załączniki:

::
::
::
::
::