zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-01-06

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T/262/1/09

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/1/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 3965-2009: data zamieszczenia 06.01.2009 r.


1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08,
639-98-27,  632-23-61, fax 632-23-61 wew. 21

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 12 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 ul. Starorudzka nr 5/7.

5.                   Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2009 r.

7.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

c.        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

e.        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-    są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.        Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach:

§  kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopia aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 15.07.2008r.

§  oświadczenie wykonawcy bądź aktualną kserokopię zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 06.10.2008r.

§  oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

8.       Wadium – nie dotyczy

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10.    Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 15 stycznia 2008
do  godz.10:00

11.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.    Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy

13.    Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy

14.    Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy

15.    Zamówienie uzupełniające – nie dotyczy

16.     Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Orliński, Roman Ryżlak pokój nr 4 w godz.  8:00 - 15:00

17.     Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

-    23122100-9 olej opałowy

 

Łódź, dnia 06 stycznia 2009 r.

Załączniki:

1. SWIZ
2. Załącznik Nr 1
3. Załącznik Nr 2
4. Załącznik Nr 3
5. Załącznik Nr 4
6. SIWZ
7. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach
8. siwz_uslugi_pralnicze
9. Formularz_ofertowy_uslugi_pralnicze
10. Wykaz_zlobkow_zalacznik_nr_2
11. oswiadczenie_o_niezaleganiu_zalacznik_nr_3
12. oswiadczenie_zalacznik_nr_4
::
::
::
::
::