zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-10

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/A/262/13A/09

Treść:

Numer sprawy : MZŻ/A/262/13A/09        

Biuletyn UZP nr 391248 - 2009  z dnia 10.11.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (042) 632-23-61 wew. 21.               tel.( 42) 632-24-08, (42) 639-98-27,  (42) 632-23-61,

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.     Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.   Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia od 1 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2010  roku.

7.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a.     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

c.     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

e.     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-   są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach:

 

8.       Wadium - nie dotyczy

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10.    Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do  18. 11. 2009r.
do  godz. 09:00.

11.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.    Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.    Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.    Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.  Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z atr. 67 ust 1     pkt 7 Pzp.

16.  Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek

17.  Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

        15100000-9 - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

Załączniki:

1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach
5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
7. Załącznik Nr 6 - Wykaz żłobków objętych dostawą
8. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP
9. Załącznik Nr 8 - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów
::
::
::
::
::