zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-10-26

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/A/262/15/09

Treść:

Numer sprawy MZŻ/A/262/15/2009

Biuletyn UZP 372456 - 2009 z dnia 26.10.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (42) 632-23-61 wew. 21.                    tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27,  (42) 632-23-61,

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.     Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych, produktów dla niemowląt  i pieczywa   do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi podzielona na trzy zadania:

 Zadanie 1:

Dostawa różnych artykułów spożywczych,

Dostawy realizowane będą  1 raz w tygodniu przez okres 12 m - cy.

Zadanie 2:

Dostawa produktów dla niemowląt,

Dostawy realizowane będą  1-2  razy w tygodniu przez okres 12 m - cy.

Zadanie 3:

Dostawa pieczywa,

Dostawy realizowane będą codziennie 5razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) -  przez okres 12 m- cy.

5.       Dopuszcza się składanie oferty częściowej.

6.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

7.       Wymagany termin realizacji zamówienia od 01 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2010  roku.

8.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a.     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b.     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

c.     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

e.     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-   są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

-   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach:

9.       Wadium - nie dotyczy,

10.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena,

11.    Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) 09.11.2009 r. do  godz. 09.00

12.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.    Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

14.    Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

15.   Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie  z atr. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.

16.    Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek

17.     Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 15800000- 6   - różne produkty spożywcze.

 

 

Załączniki:

1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2a - Formularz cenowy
4. Załącznik Nr 2b - Formularz cenowy
5. Załącznik Nr 2c - Formularz cenowy
6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach
7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
8. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
9. Załącznik Nr 6 - Wykaz żłobków objętych dostawą
10. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP
11. Załącznik Nr 8 - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów
::
::
::
::
::