zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-01-29

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T /262/ 4 /09

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 4 /09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP 11438-2009 z dnia 29.01.2009

 

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08,
639-98-27,  632-23-61, fax 632-23-61 wew. 21

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych w okresie 12 miesięcy wraz z transportem dla 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia 01.03.2009 -28.02.2010r.

7.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

e.       Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-    są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.         Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach:

- kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 09.08.2008r

-   oświadczenie wykonawcy bądź aktualną kserokopię zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 09.11.2008r

- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

8.    Wadium - nie dotyczy

9.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 9 lutego 2009 do godz.10:00

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.   Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.   Zamówienie uzupełniające - nie dotyczy

16.    Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Anna Świtała, Stanisław Orliński, pokój nr 4 w godz.  8:00 - 15:00

17.    Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

-          93112000-6 - usługi prowadzenia pralni

Załączniki:

1. specyfikaca_PRANIE_MZZ-T-262-4-09
2. FormularzOfertowyPranie_MZZ-T-262-4-09
3. Osw_ wykonawcy_PRANIE_MZZ-T-262-4-09
4. Oswiad_ o spełnieniu wymogów _PRANIE_MZZ-T-262-4-09
5. wykaz żłobków_PRANIE_MZZ-T-262-4-09
6. wzor_umowy_pranie_MZZ-T-262-4-09
::
::
::
::
::