zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-06-18

Nazwa: ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T/262/T/7/09

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 7 /09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP 199020-2009 z dnia 18.06.2009

 

1.  Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08, 639-98-27,  632-23-61, fax 632-23-61 wew. 21

2.   Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.   Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontowych prac ogólnobudowlanych w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej nr 55a:

a.  roboty budowlane- polegać będą na:

b.   roboty elektryczne - polegać będą na wymianie opraw oświetleniowych, łączników instalacyjnych i gniazd 230 V, montażu instalacji i osprzętu, instalacji domofonowej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych.

c.    roboty sanitarne - polegać będą na demontażu, montażu oraz wymianie rur, armatury, urządzeń w zakresie instalacji wodociągowej, ciepłej wody użytkowej i kanalizacji.

    Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

5.    Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.    Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.09.2009 roku. Szczegółowy harmonogram robót zostanie uzgodniony przy zawarciu umowy.                    

7.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a.   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

e.   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-   są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.   Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

* kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego SEP E do 1 kV w zakresie eksploatacji i pomiarów elektrycznych ważna co najmniej do 30.09.2009 r.

*  kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego SEP D do 1 kV w zakresie dozoru i pomiarów elektrycznych ważna co najmniej  do 30.09.2009 r.

* kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej:

- w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych

 - w zakresie instalacji  wodociągowych i kanalizacyjnych

zgodnie z art.14 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz.2016 ze zmianami) wraz z zaświadczeniami wystawionymi przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego ważnymi co najmniej do dnia  30.09.2009 r.

8.    Wadium - nie dotyczy

9.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10.     Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 09 lipca 2009 do  godz. 10:00

11.  Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.  Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.  Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.  Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.  Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje

16.     Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Orliński, Roman Ryżlak, Henryk Smug pokój nr 4 w godz.  8:00 - 15:00

17.  Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 - roboty remontowe budowlane,

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

 


  Łódź, dnia 18 czerwca 2009 r.

 

Załączniki:

1. zalacznik_nr_1_siwz
2. zalacznik_1_formularz_ofertowy
3. zalacznik_2a_przedmiar
4. zalacznik_2b_przedmiar
5. zalacznik_2c_przedmiar
6. zalacznik_2d_przedmiar
7. zalacznik_3_oswiadczenie_o_niezaleganiu
8. zalacznik_4_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow
9. zalacznik_5_wzor_umowy
::
::
::
::
::