zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-05-12

Nazwa: ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T/262/5/09

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 5 /09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP 144638-2009 z dnia 12.05.2009

 

1.         Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08,
 639-98-27,  632-23-61, fax 632-23-61 wew. 21

2.    Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.    Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.     Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń dla potrzeb żłobka nr 7 przy ul. Szpitalnej 11/13 realizowana w ramach „Poprawy bazy technicznej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi". Zamówienie podzielone jest na dwa zadania.

zadanie 1 :

adaptacyjne prace ogólnobudowlane:

a.    roboty budowlane - polegać będą na robotach murowo-tynkowych, wymianie posadzek
i okładzin, pracach malarskich, remoncie pomieszczeń: kuchni, szatni, łazienek, dachu i izolacji pionowej i poziomej piwnicy

b.    roboty elektryczne - polegać będą na wymianie opraw oświetleniowych, łączników instalacyjnych i gniazd 230 V, montażu instalacji i osprzętu, instalacji domofonowej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych.

c.    roboty sanitarne - polegać będą na demontażu, montażu oraz wymianie rur, armatury, urządzeń w zakresie instalacji wodociągowej, ciepłej wody użytkowej i kanalizacji.

zadanie 2 :

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę z PCV - roboty polegać będą na demontażu istniejących okien i drzwi zewnętrznych, montażu nowych okien i drzwi zewnętrznych wykonanych z pcv z obróbką obsadzenia oraz wywozie zdemontowanych elementów z terenu żłobka.


Dopuszcza się złożenie oferty częściowej - na wybrane zadanie.


5.    Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.    Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy

dla zadania 1 do 25 sierpnia 2009r

dla zadania 2 do 27 lipca 2009r

7.          O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

e.       Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-       są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-       nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.       Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach:

 * kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 02.12.2008r.

  * oświadczenie wykonawcy bądź aktualną kserokopię zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 02.03.2009r.

*  oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

* kserokopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności : 
konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art.14 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz.2016 ze zmianami) wraz z zaświadczeniem wystawionym przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego ważnym co najmniej do dnia 31.08.2009 r.

*   Ponadto dla zadnia 1

o    kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego SEP E do 1 kV w zakresie eksploatacji i pomiarów elektrycznych ważna co najmniej do 31.08.2009 r.

o    kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego SEP D do 1 kV w zakresie dozoru i pomiarów elektrycznych ważna co najmniej do 31.08.2009 r.

o    kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności : 
- w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych dla robót elektrycznych
-  w zakresie instalacji  wodociągowych i kanalizacyjnych

zgodnie z art.14 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz.2016 ze zmianami) wraz z zaświadczeniami wystawionymi przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego ważnymi co najmniej do dnia 31.08.2009 r.

8.    Wadium - nie dotyczy

9.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10.     Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 02 czerwca 2009
do  godz. 10:00

11.  Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.  Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.  Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.  Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.  Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje

16.  Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Orliński, Roman Ryżlak, Henryk Smug
pokój nr 4 w godz.  8:00 - 15:00

17.  Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 - roboty remontowe budowlane,

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45421100-5 - instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

 

   Łódź, dnia 12 maja 2009 r

Załączniki:

1. siwz
2. zalacznik nr 1- formularz ofertowy
3. zalacznik nr 2a - przedmiar zadanie 1
4. zalacznik nr 2b - przedmiar zadanie 1
5. zalacznik 2c - przedmiar zadanie 1
6. zalacznik nr 3 - przedmiar zadanie 2
7. zalacznik nr 4 - oswiadczenie
8. zalacznik nr 5 - oswiadczenie
9. zalacznik nr 6 - szkic okien i drzwi
10. zalacznik nr 7 - wzor umowy
::
::
::
::
::