zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-03-31

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/A/262/1A/2009

Treść:

Numer sprawy MZŻ/A/262/1A/2009

Biuletyn UZP 84490-2009 z dnia 31.03.2009

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (042) 632-23-61 wew. 21. tel.(042) 632-24-08, (042) 639-98-27,  (042) 632-23-61,

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżych warzyw i owoców dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia od 4 maja 2009 r. do 30 listopada 2009  roku.

7.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

c.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

e.       Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-   są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.         Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach:

§         kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopii aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 08.10.2008 r.

§         oświadczenia wykonawcy bądź aktualnej kserokopii zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 08.01.2009 r.

§         oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

§         oświadczenia o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP

8.       Wadium - nie dotyczy

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10.    Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 08 kwietnia 2009 r.
do  godz. 8:45

11.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.    Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.    Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.    Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.    Zamówienie uzupełniające - nie dotyczy

16.     Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek

17.     Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

03200000-3 - zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

 

Łódź, dnia 30 marca  2009 roku

Załączniki:

1. Zalacznik nr 1 formularz ofertowy
2. zalacznik nr 2
3. zalcznik nr 3 oswiadczenie o niezaleganiu warzywa
4. zalacznik nr 4 warzywa i owoce
5. Załacznik_Nr_5a_UMOWA_owoce_warzywa
6. SIWZ
7. Zalacznik Nr 6a miejsca dostaw warzywa i owoce
8. Zalacznik Nr 7a Oswiadczenie o wdrozeniu HACCP
::
::
::
::
::