zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-03-19

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/5/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/5/09

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg  nieograniczony na dostawę  różnych artykułów spożywczych, pieczywa i produktów dla niemowląt  dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  został unieważniony :

 

dla Zadania 1

Na podstawie Art.93.1 pkt 1  ustawy pzp  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

odrzucono ofertę Nr 1:

Centrum Dystrybucja sp. z o.o. , ul. Zakładowa 99 ; 92 -402 Łódź -  treść oferty nie odpowiada treści siwz:  w formularzu cenowym  załącznik Nr 2 w poz. 4,33 gramatura  opakowania proponowana przez wykonawcę niezgodna z gramaturą wymaganą przez  zamawiającego.

 

Odrzucono ofertę  Nr 2:

P.T.H.U „MAJA" s.c, ul.Stefana 2/15; 91-463 Łódź. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału na podstawie Art. 24 ust. 2 pkt. 3  - 

1.    brak kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2.    brak pełnomocnictwa dla osoby podpisującej dokumenty przetargowe.

Zgodnie z art. 26 pkt 3  odstąpiono od wezwania do uzupełnienia dokumentów , ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp treść oferty nie odpowiada treści siwz: w formularzu cenowym załącznik Nr 2a  w poz. 6  gramatura  opakowania proponowana przez wykonawcę niezgodna z gramaturą wymaganą przez  zamawiającego , oraz art. 89 ust.1 pkt. 6 w poz. 21,23,34 podatek od towarów i usług VAT niezgodny z obowiązującym na dany asortyment.

 

dla zadania 2 -

 

Na podstawie Art.93.1 pkt 4  ustawy pzp  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

odrzucono ofertę Nr 1:

P.T.H.U „MAJA" s.c, ul.Stefana 2/15; 91-463 Łódź. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału na podstawie Art. 24 ust. 2 pkt. 3  : 

1.    brak kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2.    brak pełnomocnictwa dla osoby podpisującej dokumenty przetargowe.

Zgodnie z art. 26 pkt 3  odstąpiono od wezwania do uzupełnienia dokumentów , ponieważ cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia i postępowanie zostałoby unieważnione. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia brutto 37 245,49 zł - kwota oferowana przez Wykonawcę  38 434,74 zł brutto.

 

dla zadania 3 -

Na podstawie Art.93.1 pkt 4  ustawy pzp  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia brutto 11 597, 33 zł

 Oferta Nr 1

Centrum Dystrybucji sp. z o.o.

ul. Zakładowa 99 ; 92 -402 Łódź

z ceną z VAT  12 417,51 zł

 

odrzucono ofertę Nr 2:

P.T.H.U „MAJA" s.c, ul.  Stefana 2/15; 91-463 Łódź. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału na podstawie Art. 24 ust. 2 pkt. 3  - 

1.    brak kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2.    brak pełnomocnictwa dla osoby podpisującej dokumenty przetargowe.

Zgodnie z art. 26 pkt 3  odstąpiono od wezwania do uzupełnienia dokumentów , ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp treść oferty nie odpowiada treści siwz: w formularzu cenowym załącznik Nr 2 w poz. 1 gramatura  opakowania proponowana przez wykonawcę niezgodna z gramaturą wymaganą przez  zamawiającego.

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 19 marca 2009 r.

Załączniki:

::
::
::
::
::