zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-06-29

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/A/262/4A/11

Treść:

Numer sprawy MZŻ/A/262/4A/11

Biuletyn UZP  -  177489 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (42) 632-23-61 wew. 21.                   tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27,  (42) 632-23-61,

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony      www.mzz.lodz.pl

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi:

Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy , od poniedziałku do piątku , 3-4 razy w tygodniu w godzinach 7:00-10:00.

Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia :

- od 01. 08. 2011r. do 31. 07. 2012 r.,

7.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

7.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia;

7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

7.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

7.5.1.  oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3 - bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 07.04.2011r.,

7.5.2.  oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4  - złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy,

7.5.3.  kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. po dniu 07.01.2011 r., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie stwierdzające, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego - złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej.

7.5.4.  oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP - załącznik nr 7,

7.5.5.  wykaz co najmniej trzech środków transportu przystosowanych do przewozu artykułów spożywczych, lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego - załącznik  nr 8,

7.5.6.  decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej  dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi - dopuszczające środki transportu wskazane w wykazie pojazdów  do przewozu artykułów spożywczych,

7.5.7.  oświadczenie, że przedmiot zamówienia (dostarczane mrożonki owocowe i warzywne, kapusta i ogórki przetworzone oraz przetwory owocowe i warzywne) posiada niezbędne świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie Polski  - załącznik nr 9.

7.5.8.  jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).

7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta    zostanie uznana za odrzuconą.

7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.       Wadium - nie dotyczy.

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) 07.07.2011 r. do godz. 9:00.

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy.

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy.

14.   Aukcja elektroniczna - nie dotyczy.

15.    Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie  z atr. 67    ust 1  pkt 7 Pzp.

16.   Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek

17.    Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

Załączniki:

1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach
5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
7. Załącznik Nr 6 - Wykaz żłobków objętych dostawą
8. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP
9. Załącznik Nr 8 - Wykaz pojazdów do przewozu wyrobów spożywczych
10. Załącznik Nr 9 - Oświadczenie dotyczące posiadania świadectw
::
::
::
::
::