zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-06-07

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T /262/ 8/11

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 8/11

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP 158573-2011 -  z dnia  7 czerwca 2011

 

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (42) 632-24-08,
639-98-27,  632-23-61, fax 632-23-61 wew. 21

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.      Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki
z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

Szczegółowy zakres usługi obejmuje:

a. wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych

b. wywóz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

c. wywóz odpadów komunalnych mających wartość surowcową (papier, szkło, tworzywa sztuczne)

d. wywóz liści i gałęzi

e. wywóz odpadów komunalnych stałych-duże gabaryty

f. wywóz odpadów pobudowlanych

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.07.2011 do 30.06.2012 rok.

7.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

-    oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy,

-    oświadczenie wykonawcy bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 15.03.2011r.,

-   kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj.
15.12.2010, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie stwierdzające, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego - złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.4 i 5 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817).

8.  Wadium - nie dotyczy

9.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 15 czerwca 2011 do  godz. 10:00

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.   Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.   Zamówienie uzupełniające - zamawiający nie przewiduje

16.    Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Anna Majewska, Stanisław Orliński pokój nr 4
w godz.  8:00 - 15:00

17.    Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 90511000-2


                                                                                                Łódź, dnia  7 czerwca 2011

Załączniki:

1. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
2. zalącznik nr 2 - formularz cenowy
3. załącznik nr 3 - oswiadczenie
4. załącznik nr 4 - oświadczenie
5. załącznik nr 5 - harmonogram i adresy
6. zalącznik nr 6 - wzór umowy
7. siwz_odpady
::
::
::
::
::