zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-04-22

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T/262/6/11

Treść:

 

Numer sprawy MZŻ/T /262/6/11

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr BZP 89260 - 2011 z dnia 22.04.2011

 

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.       Przedmiotem zamówienia są prace wykończeniowe w budynkach żłobków.

Część 1

Prace wykończeniowe w budynku żłobka nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171 w Łodzi obejmują remont pomieszczeń przeznaczonych na bawialnię, sypialnię, stołówkę, łazienkę oraz remont kuchni i jej zaplecza do przygotowywania posiłków dla dzieci

Część 2 

Prace wykończeniowe w budynku żłobka nr 28 w Łodzi przy al. Wyszyńskiego 102 w Łodzi obejmują remont pomieszczeń przeznaczonych na bawialnię, sypialnię, korytarz, łazienkę .

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej - na wybraną część.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia w terminie

część 1  -  od 04.07.2011r. do 19.08.2011 roku

część 2   - od 01.07.2011r. do 29.07.2011 roku

7.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b. posiadania wiedzy i doświadczenia

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej

e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-    są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.   Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

-    oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy

-    oświadczenie wykonawcy bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 09.02.2011r.

-    kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. 09.11.2010r. a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie stwierdzające, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego

-    kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium

-    kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.10.243.1623 j.t.) wraz z zaświadczeniem wystawionym przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego

-    kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego osoby uprawnionej do zajmowania się:

zgodnymi z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03 Nr 89 poz. 828 ze zm.),

-    kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.10.243.1623 j.t.) wraz z zaświadczeniem wystawionym przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego

-    kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.10.243.1623 j.t.) wraz z zaświadczeniem wystawionym przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego

-    kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego osoby uprawnionej do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru (D i E) nad wykonywanymi robotami gazowymi w zakresie urządzeń i instalacji o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa - zgodnymi z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003 Nr 89 poz. 828 ze zm.)

-    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817)

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

8.       Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości:

dla części 1 - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

dla części 2 - 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 9 maja 2011 do godz.10:00

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.   Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.   Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6

16.    Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:

a. merytorycznych :

Andrzej Kaczmarek  - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,

Stanisław Orliński - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,

Roman Ryżlak - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,

b. formalnych - Anna Majewska   - starszy inspektor ds. administracyjno- ekonomicznych

 w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 632-24-08 wew. 32 ; 639-98-27 wew. 32, fax 632-23-61, kom. 515 062 503

17.   Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

-      45000000-7 - roboty budowlane

-      45300000-0 -  roboty instalacyjne w budynkach

-      45310000-3 -  roboty instalacyjne elektryczne

-      45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

-      45331000-6  - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnychŁódź, dnia 22 kwietnia  2011 roku

Załączniki:

1. siwz_mzz/t/262/6/11
2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
3. załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna
4. załącznik nr 3 - przedmiar żłobek nr 27
5. załącznik nr 3a - przedmiar złobek nr 28
6. załącznik nr 4 - oświadczenie
7. załącznik nr 5 - oświadczenie
8. załącznik nr 6 - zobowiązanie
9. załącznik nr 7 - wzór umowy
::
::
::
::
::