zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-03-18

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/2/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/2/09

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg  nieograniczony na dostawę  świeżego mięsa  i produktów mięsnych dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  został unieważniony na podstawie  Art.93.1 pkt 1  ustawy pzp  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Odrzucono ofertę Nr 1:

P.T.H.U „MAJA" s.c, ul.  Stefana 2/15; 91-463 Łódź. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału na podstawie Art. 24 ust. 2 pkt. 3  - 

1.    brak kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2.    brak pełnomocnictwa dla osoby podpisującej dokumenty przetargowe.

Zgodnie z art. 26 pkt 3  odstąpiono od wezwania do uzupełnienia dokumentów , ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp treść oferty nie odpowiada treści siwz:

1.    brak Formularza ofertowego załącznik Nr 1

2.    brak polisy oc w zakresie prowadzonej działalności,

3.    w Formularzu cenowym pominięto pozycje nr 2, 5, 7, 17

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 18 marca 2009 r.

Załączniki:

::
::
::
::
::