zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-12-16

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/T/262/13/10

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/13/10

                                                                                                                                                Łódź, dnia  16 grudnia 2010

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 333271 z dnia 23.11.2010r)

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w 2011 roku została wybrana najkorzystniejsza,
z najniższą ceną, oferta złożona przez:

 

dla zadania 1

Oferta nr 9

PW ELEKTRO-BUD

A. Pachowski, J. Osiński

ul. Wigury 21 90-319 Łódź

za cenę z VAT - 26 877,48 zł - 100 pkt

              

dla zadania 2:

Oferta nr 6

Zakład Instalacyjno – Ślusarski

Waldemar Sitek

ul. Próchnika 25/26

90-708 Łódź

za cenę z VAT - 43 358,29 zł - 100 pkt

 

dla zadania 3:

Oferta nr 10

Zakład Remontowo – Budowlany

Marek Piaseczny, Zygmunt Tomczyk

ul. Rumuńska 18a, 91-336 Łódź

za cenę z VAT - 54 244,02 zł - 100 pkt

 

Wykonawcy wykluczeni, oferty odrzucone

Zadanie 2

oferta nr 3

ADM Aneta Felisiak 05-030 Rzgów, Starowa Góra, ul. Ścienna 1 Filia: Łąkowa 7a, 90-562 Łódź –Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 – brak ważnego świadectwa kwalifikacyjnego osoby uprawnionej do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru nad wykonywanymi robotami gazowymi
w zakresie urządzeń i instalacji o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.

Zgodnie z art. 26 pkt 3 odstąpiono od  wezwania do uzupełnienia dokumentów, ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – brak cen jednostkowych w pozycjach nr 50, 51, 52, 53, 54, 55, 111, 112, 146, 153, 155, 157, 158, 159, co jest niezgodne z zapisem pkt. XII siwz. Ponadto oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny w pozycjach nr 3, 4, 6, 15, 16, 18, 31, 40, 52, 57, 83, 85, 87, 128, 163.

Ostatecznie oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

 

Oferty odrzucone:

Zadanie 1

ELEKTRO-LUK Łukasz Szczypkowski,  ul. Cieszkowskiego 13/13 93-504 Łódź - Oferta nr 7 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – brak kosztorysu ofertowego zgodnego z przedmiarami robót, wykonawca nie udzielił wymaganej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Zadanie 1 i 2

USŁUGA sp. z o.o. ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź - Oferta nr 1 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny – w zadaniu 1 - źle wyliczona wartość pozycji 1 i cena oferty; w zadaniu 2 -  źle wyliczona wartość pozycji 21.

Zadanie 2

Zakład Instalacji Sanitarnych Usługi Remontowo – Budowlane Jerzy Grzymski, ul. Kamińskiego 23/1 - Oferta nr  5 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wykonawca nie udzielił wymaganej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca błędnie zsumował cenę  ofertową brutto na formularzu ofertowym.

 

Ofertę złożyły również firmy:

Oferta 2:

F.U-H. ANDROL, ul. Łąkowa 7a, 90-562 Łódź

cena dla zadania 3 -  71 451,36 z  vat –  76 pkt

Oferta 4:

Zakład Ogólnobudowlany Wacław Kraska, ul. Tatrzańska 43/45 93-219 Łódź

cena dla zadania 3 - 55 674,17 z vat –  97 pkt

Oferta 8:

Zakład Instalacji Elektrycznych Stanisław Cuprjak ul. Gubałówka 32, 92-116 Łódź

cena dla zadania 1 - 29 922,30 z vat –  90 pkt

 

Załączniki:

::
::
::
::
::