zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-10-18

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/8/10

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/8/10

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu  nieograniczonym  o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę różnych artykułów spożywczych, produktów dla niemowląt i pieczywa do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego podzieloną na trzy zadania:

 

dla Zadania 1 - sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych

Wybrana została oferta z najniższą ceną :

„CENTRUM DYSTRYBUCJA Spółka z o.o.

ul. Zakładowa 99

92-402 Łódź

za cenę z VAT 117 611,28 zł  - 100 pkt.

 

Zadanie 2 - sukcesywna dostawa produktów dla niemowląt

zostało unieważnione na podstawie  Art. 93 ust. 1 pkt. 1  ustawy Pzp  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Oferty złożyły:

1.     „CENTRUM DYSTRYBUCJA Spółka z o.o.

92-402 Łódź,ul. Zakładowa 99

2.     „BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion,

94-234 Łódź, ul. Podchorążych  25/27

Oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp - treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W obu ofertach w Formularzu cenowym pozycja 12 - oferowana gramatura opakowań jednostkowych jest niższa od wymaganej przez Zamawiającego.

 

Zadanie 3 - sukcesywna dostawa pieczywa

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie  Art.93 ust. 1 pkt. 1  ustawy Pzp  - nie złożono żadnej oferty.

 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 25.10.2010 r.

Załączniki:

::
::
::
::
::