zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-10-18

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/A/262/7A/10

Treść:

Numer sprawy MZŻ/A/262/7A/10

Biuletyn UZP  - 334522 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (42) 632-23-61 wew. 21.                   tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27,  (42) 632-23-61,

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony      www.mzz.lodz.pl

4.       Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego. Dostawy realizowane będą  od poniedziałku do piątku, 3 razy w tygodniu przez okres 12 m - cy  w godzinach 6:30 - 8:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia :

-        od  02. 11. 2010r. do 31.10. 2011r.,

7.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a.        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b.       posiadania wiedzy i doświadczenia;

c.        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d.       sytuacji ekonomicznej i finansowej;

e.       Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

1)       kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopii aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 26.04.2010 r.;

2)       decyzja administracyjna o spełnianiu wymagań w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego wydanej zgodnie z  ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127) przez właściwy terytorialnie organ Inspekcji Weterynaryjnej lub decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz. U. Nr 171, poz. 1225)- jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3)        zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730) - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4)       oświadczenia wykonawcy bądź aktualnej kserokopii zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu  26.07.2010 r.;

5)       oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2;

6)       oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP;

7)       wykaz co najmniej trzech środków transportu przystosowanych do przewozu artykułów spożywczych, lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego;

8)       decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej  dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi - dopuszczające środki transportu wskazane w wykazie pojazdów do przewozu artykułów spożywczych;

9)       oświadczenie, że przedmiot zamówienia (świeże mięso i produkty mięsne) posiadają niezbędne świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie Polski;

10)   polisa OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

11)   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).

g.        Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta    zostanie uznana za odrzuconą.

h.       Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.       Wadium - nie dotyczy.

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.

10.    Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) 26.10.2010 r. do godz. 9:00.

11.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.    Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy.

13.    Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy.

14.    Aukcja elektroniczna - nie dotyczy.

15.     Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie  z atr. 67    ust 1  pkt 7 Pzp.

16.    Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek

17.     Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 15100000-9 - Mięso i produkty mięsne.

Załączniki:

1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach
5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
7. Załącznik Nr 6 - Wykaz żłobków objętych dostawą
8. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP
9. Załącznik Nr 8 - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów
10. Załącznik Nr 9 - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych swiadectw
::
::
::
::
::