zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-08-26

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T/262/ 12 /10

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 12 /10

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP - 231599-2010 z dnia 26.08.2010

 

1.         Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21.

2.         Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO.

3.         Specyfikacje (0 zł.) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl.

4.         Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 18 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7.

       Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,

5.         Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,

6.         Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 stycznia 2011 r.,

7.         O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b. posiadania wiedzy i doświadczenia,

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu
o następujące kryteria:

         - są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

          - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,

 f. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach:

-        kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-y przed upływem terminu do składania ofert tj po dniu 03.03.2010 r.

-        oświadczenie Wykonawcy bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, ub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości  wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert tj po dniu 03.06.2010 r.

-            oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.

8.    Wadium - nie dotyczy,

9.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt.

10.  Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do  03 września 2010 roku. godz. 1000.

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert,

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy,

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy,

14.   Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy,

15.   Zamówienie uzupełniające - nie dotyczy,

16.  Uprawnieni  do kontaktu z Wykonawcami: Stanisław Orliński i Roman Ryżlak pok nr 4 w godz.
800 - 1500,

17.   Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 09135000-4 olej opałowy

 

 

Łódź, dnia 26 sierpnia 2010 roku.

Załączniki:

1. siwz MZŻ/T /262/ 12 /10
2. załącznik nr 1 - formularz
3. załacznik nr 2 - oswiadczenie
4. zalacznik nr 3 - oswiadczenie
5. zalacznik nr 4 - wzor umowy
::
::
::
::
::