zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-08-13

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T/262/11/10

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/11/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr BZP 219599  -2010  z dnia 13.08.2010 roku

 

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08,
42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.       Przedmiotem zamówienia jest monitorowanie, konserwowanie systemów alarmowych
i konwojowanie wartości pieniężnych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2013 r. oraz montaż czujek i modułów rozszerzających.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a.          Monitorowanie systemów alarmowych w 25 żłobkach i administracji na terenie Łodzi
z dyspozycją do tych obiektów grupy interwencyjnej wyposażonej  w środki przymusu bezpośredniego

b.          Konserwowanie systemów alarmowych w 27 żłobkach i administracji na terenie Łodzi
i pełnienie całodobowego serwisu systemów alarmowych

c.           Konwojowanie kasjera i wartości pieniężnych poniżej 1 jednostki obliczeniowej z siedziby Zamawiającego do wskazanego Banku i z Banku do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  8.15 - 8.30

d.           Montaż modułów rozszerzających i czujek w istniejących obwodach SSWiN w budynkach żłobków

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia

a.    Monitorowanie systemów alarmowych w obiektach MZŻ w Łodzi z dyspozycją do tych obiektów grupy interwencyjnej, konserwacja oraz konwój wartości pieniężnych obejmuje okres od dnia 01.10.2010 r. do dnia 30.09.2013 r.                                                

b.   Montaż czujek i modułów nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

7.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:

a.     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.     posiadania wiedzy i doświadczenia

c.      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d.     sytuacji ekonomicznej i finansowej

e.     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-           są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-           nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.       Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

-          kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 24.02.2010r

-          koncesja na działalność w zakresie usług ochrony osób  i mienia

-          polisa ubezpieczenia OC z zobowiązaniem do kontynuowania ubezpieczenia w okresie trwania umowy

-          kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarami robót wykonany zgodnie z opisem w specyfikacji, metodą szczegółową lub uproszczoną. Należy przyjąć składniki cenotwórcze określone w załączniku nr 2 lp. 5.

-          oświadczenie wykonawcy bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 24.05.2010

-          oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

-          wykaz usług monitorowania i konserwacji systemów alarmowych w ostatnich 5 latach

8.       Wadium - nie dotyczy

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do dnia 24 sierpnia 2010r. do godz.10

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.   Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.   Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6

16.    Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Orliński pokój nr 4 w godz.  8:00 - 15:00

17.    Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

-          79710000-4 - usługi ochroniarskie

Łódź, dnia 13 sierpnia 2010 roku

Załączniki:

1. siwz MZŻ/T /262/11/10
2. zalacznik nr 1 - formularz ofertowy
3. zalacznik nr 2 - formularz cenowy
4. zalacznik 3 - przedmiar
5. zalacznik 4 - oswiadczenie
6. zalacznik 5 - oswiadczenie
7. zalacznik 6 - wykaz obiektów do konserwacji
8. zalacznik 7 - wykaz obiektow do monitorowania
9. zalacznik 8 - wzor umowy
::
::
::
::
::