zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-08-12

Nazwa: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania MZŻ/T/262/8/10

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/8/10

                                                                                                                     Łódź, dnia 12 sierpnia  2010

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIENIU POSTĘPOWANIA

 

                Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na monitorowanie, konserwowanie systemów alarmowych i konwojowanie wartości pieniężnych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2013 r. oraz montaż czujek i modułów rozszerzających, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Wykonawcy wykluczeni, oferty odrzucone:

1)      EKOTRADE Sp. z o.o. 00-850 Warszawa ul. Prosta 2 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wykonawca nie udzielił wymaganej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty wymienione w rozdziale III pkt 2.4., tj na montaż modułów rozszerzających i czujek, wykonanie łącza komutowanego  w istniejących obwodach SSWiN w budynkach żłobków.

2)      Agencja Ochrony TOM SEKRET Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 94, 90-103 Łódź - Wykonawca został wykluczony z udziału na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 - brak zobowiązania do kontynuowania polisy ubezpieczenia w okresie trwania umowy. Zgodnie z art. 26 pkt. 3 odstąpiono od  wezwania do uzupełnienia dokumentów, ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp  - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Wykonawca nie udzielił wymaganej przez zamawiającego co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty wymienione w rozdziale III pkt 2.4., tj na montaż modułów rozszerzających i czujek, wykonanie łącza komutowanego w istniejących obwodach SSWiN w budynkach żłobków.

Załączniki:

::
::
::
::
::