zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-07-30

Nazwa: Ogliszenie o wyniku postepowania MZZ/T/262/7/10

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/7/10                                                                      Łódź, dnia 30 lipca 2010          

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wymianę części okien i drzwi drewnianych na okna i drzwi z pcv w budynku żłobka nr 21 przy  ul. Marusarzówny 9
w Łodzi została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

 

PAFO PRODUKCJA PCV I AL. Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, Jadwinin 29

za cenę z VAT - 39 703,86 zł - 100 pkt

 

Wykonawcy wykluczeni, oferty odrzucone

1)      PHU Prymat Montaż Wiesław Lesiak ul. Duńska 1 91-204 Łódź - Wykonawca został wykluczony
z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 - brak zaświadczenia wystawionego przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego ważnego co najmniej do dnia 31.08.2010. Zgodnie z art. 26 pkt. 3 odstąpiono od  wezwania do uzupełnienia dokumentów, ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp  - treść oferty nie odpowiada treści siwz - kosztorys ofertowy nie został wykonany metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej na podstawie przedmiaru robót zgodnie z rozdziałem XII pkt. a siwz

2)      IDEAL OKNA Sp. z o.o. 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 215 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia -brak kosztorysu ofertowego.

 

Ofertę złożyły również firmy:

Oferta nr 1

DREBUD Sp. z o.o. Huta Komorowska 128, 36-110 Majdan Królewski - cena z vat-  48 768,28 zł - 81 pkt

Oferta nr 3

IZOPLAST Systemy Okien i Drzwi, ul. Łowicka 58 95-047 Jeżów - cena z vat - 47 814,15zł - 83 pkt

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 4 sierpnia 2010 roku.

Załączniki:

::
::
::
::
::