zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-07-14

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZZ/T/262/7/10

Treść:

 

Numer sprawy MZŻ/T /262/7/10

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr BZP 187249-2010 z dnia 14.07.2010 roku

 

1.      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08,
42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21

2.      Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3.      Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.      Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie części okien i drzwi drewnianych na okna i drzwi z pcv w budynku żłobka nr 21 przy  ul. Marusarzówny 9 w Łodzi.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

5.      Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.      Wymagany termin realizacji zamówienia w terminie do dnia 30.08.2010 roku.

7.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:

a.          posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.         posiadania wiedzy i doświadczenia

c.          dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d.         sytuacji ekonomicznej i finansowej

e.         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu
o następujące kryteria :

-           są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-           nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.            Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

-    kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 29.01.2010r.

-    kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarami robót wykonany zgodnie z opisem w niniejszej specyfikacji, metodą szczegółową lub uproszczoną z podaniem składników cenotwórczych

-    oświadczenie wykonawcy bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 29.04.2010r.

-    oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

-    kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art.14 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr. 156 poz. 1118 ze zm.) wraz z zaświadczeniem wystawionym przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego ważnym co najmniej do dnia 31 sierpnia 2010r. Jeżeli termin ważności ww. zaświadczenia jest krótszy od wymaganego, należy dodatkowo złożyć oświadczenie o dokonaniu przedłożenia ważnego zaświadczenia w przypadku udzielenia zamówienia publicznego.

8.      Wadium - nie dotyczy

9.      Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 29 lipca 2010 do godz.10:00

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.   Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.   Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6

16.    Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Kaczmarek pokój nr 4 w godz.  8:00 - 15:00

17.    Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

-    45420000-7-  roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

 

 

Łódź, dnia 14 lipca 2010 roku

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna
3. Załącznik nr 3 - Przedmiar
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie
6. Załącznik nr 6 - Szkic okien
7. Załącznik nr 7 - Wzór umowy
8. SIWZ
::
::
::
::
::