zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-07-14

Nazwa: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MZŻ/T /262/7/10

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/7/10

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr BZP 187249-2010 z dnia 14.07.2010 roku

 

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08,
42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.       Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie części okien i drzwi drewnianych na okna i drzwi z pcv w budynku żłobka nr 21 przy  ul. Marusarzówny 9 w Łodzi.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia w terminie do dnia 30.08.2010 roku.

7.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:

a.          posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.         posiadania wiedzy i doświadczenia

c.          dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d.         sytuacji ekonomicznej i finansowej

e.         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu
o następujące kryteria :

-           są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-           nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.            Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

-          kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 29.01.2010r.

-          kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarami robót wykonany zgodnie z opisem w niniejszej specyfikacji, metodą szczegółową lub uproszczoną z podaniem składników cenotwórczych

-          oświadczenie wykonawcy bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 29.04.2010r.

-          oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

-          kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art.14 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr. 156 poz. 1118 ze zm.) wraz z zaświadczeniem wystawionym przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego ważnym co najmniej do dnia 31 sierpnia 2010r. Jeżeli termin ważności ww. zaświadczenia jest krótszy od wymaganego, należy dodatkowo złożyć oświadczenie o dokonaniu przedłożenia ważnego zaświadczenia w przypadku udzielenia zamówienia publicznego.

8.       Wadium - nie dotyczy

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 29 lipca 2010 do godz.10:00

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.   Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.   Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6

16.    Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Kaczmarek pokój nr 4 w godz.  8:00 - 15:00

17.    Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

-         45420000-7-  roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

 

 

Łódź, dnia 14 lipca 2010 roku

Załączniki:

1. siwz MZŻ/T/262/7/10
2. zalacznik_1
3. zalacznik_2
4. zalacznik_3
5. zalacznik_4
6. zalacznik_5
7. zalacznik_6
8. zalacznik_7
9. siwz
::
::
::
::
::