zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-06-23

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/A/262/3/10

Treść:

Numer sprawy MZŻ/A/262/3/10

Biuletyn UZP  -163293-2010 z dnia 23.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27,  (42) 632-23-61,

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony      www.mzz.lodz.pl

4.       Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego, podzielona na trzy zadania:

Zadanie 1:

Sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego,

Dostawy realizowane będą  od poniedziałku do piątku, 3 - 4 razy w tygodniu przez okres 12 m - cy  w godzinach 7:00 - 10:00.

Zadanie 2:

Sukcesywna dostawa kapusty i ogórków przetworzonych do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego,

Dostawy realizowane będą  od poniedziałku do piątku, 3 - 4 razy w tygodniu przez okres 12 m - cy  w godzinach 7:00 - 10:00.

Zadanie 3:

Sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego,

Dostawy realizowane będą  od poniedziałku do piątku, 3 - 4 razy w tygodniu przez okres 12 m - cy  w godzinach 7:00 - 10:00.

 

Dopuszcza się składanie oferty częściowej.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia :

dla zadania 1

-        od  02. 08. 2010r. do 29. 07. 2011r.,

dla zadania 2

-        od  02. 08. 2010r. do 29. 07. 2011r.,

dla zadania 3

-        od  02. 08. 2010r. do 29. 07. 2011r.

7.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a.        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b.       posiadania wiedzy i doświadczenia;

c.        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d.       sytuacji ekonomicznej i finansowej;

e.       Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

1. kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopii aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 02.01.2010 r.;

2. oświadczenia wykonawcy bądź aktualnej kserokopii zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu  02.04.2010 r.;

3. oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2;

4. oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP;

5. wykaz co najmniej trzech środków transportu przystosowanych do przewozu artykułów spożywczych, lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego;

6. decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej  dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi - dopuszczające środki transportu wskazane w wykazie pojazdów do przewozu artykułów spożywczych

7. oświadczenie, że przedmiot zamówienia (mrożonki owocowe i warzywne, kapusta i ogórki przetworzone oraz przetwory owocowe i warzywne ) posiada niezbędne świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).

  1. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta    zostanie uznana za odrzuconą.
  2. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

9.       Wadium - nie dotyczy.

10.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.

11.    Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) 02.07.2010 r. do godz. 9:00.

12.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.    Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy.

14.    Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy.

15.    Aukcja elektroniczna - nie dotyczy.

16.     Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie  z atr. 67    ust 1  pkt 7 Pzp.

17.    Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek

18.     Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 153000001 - owoce, warzywa i podobne produkty

 

 

Załączniki:

1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2a - Formularz cenowy
4. Załącznik Nr 2b - Formularz cenowy
5. Załącznik Nr 2c - Formularz cenowy
6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach
7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
8. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
9. Załącznik Nr 6 - Wykaz żłobków objętych dostawą
10. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP
11. Załącznik Nr 8 - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów
12. Załącznik Nr 9 - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych swiadectw
::
::
::
::
::