zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-05-17

Nazwa: ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T/262/4/10

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/4 /10

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr BZP 132258 - 2010 z dnia 17.05.2010

 

1.  Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08,
42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21

2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń kuchni wraz z dostawą urządzeń gastronomicznych w budynku  żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

5.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.  Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.07.2010 do 30.07.2010 roku.

7.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b. posiadania wiedzy i doświadczenia

c.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej

e.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu
o następujące kryteria :

- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

* kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 01.12.2009r

* kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarami robót - załącznik nr 2 wykonany zgodnie
z opisem w niniejszej specyfikacji, metodą szczegółową lub uproszczoną z podaniem składników cenotwórczych

* oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3 - bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 01.03.2010

* oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 4 do siwz

* kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art.14 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr. 156 poz. 1118) wraz z zaświadczeniem wystawionym przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego ważnym co najmniej do dnia 31 lipca 2010 roku

8. Wadium - nie dotyczy

9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt

10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 1 czerwca 2010 do godz.10:00.

11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14. Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15. Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6

16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Henryk Smug, Stanisław Orliński, Roman Ryżlak  pokój nr 4 w godz.  8:00 - 15:00

17. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny


Łódź, dnia 17 maja  2010 roku

Załączniki:

1. siwz_MZŻ/T/262/4/10
2. zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy
3. zalacznik_nr_2_przedmiar
4. zalacznik_nr_3_oswiadczenie
5. zalacznik_nr_4_oswiadczenie
6. zalacznik_nr_5_wzor_umowy
::
::
::
::
::