zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-03-02

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/A/262/1A/10

Treść:

Numer sprawy MZŻ/A/262/1A/10

Biuletyn UZP  - 55904-2010 data zamieszczenia 02.03.2010

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (42) 632-23-61 wew. 21.                   tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27,  (42) 632-23-61,

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony      www.mzz.lodz.pl

4.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. Dostawy realizowane będą codziennie 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) -  przez okres 12 m- cy.

Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia od 01 .04. 2010 r. do 31.03. 2011  roku.

7.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a.        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b.       posiadania wiedzy i doświadczenia;

c.        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d.       sytuacji ekonomicznej i finansowej;

e.       Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

- kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopii aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 10.09.2009 r.;

- oświadczenia wykonawcy bądź aktualnej kserokopii zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 10.12.2009 r.;

- oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2;

- oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP;

- wykaz co najmniej trzech środków transportu przystosowanych do przewozu artykułów spożywczych, lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego;

- decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej  dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi - dopuszczające środki transportu wskazane w wykazie pojazdów do przewozu artykułów spożywczych

- oświadczenie, że przedmiot zamówienia (świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie) posiada niezbędne świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

  1. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta    zostanie uznana za odrzuconą.
  2. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.       Wadium - nie dotyczy.

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.

10.    Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) 10.03.2010 r. do  godz. 10:00.

11.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.    Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy.

13.    Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy.

14.    Aukcja elektroniczna - nie dotyczy.

15.     Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie  z atr. 67    ust 1  pkt 7 Pzp.

16.    Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek

17.     Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:15800000- 6   - różne produkty spożywcze.

 

Załączniki:

1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach
5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
7. Załącznik Nr 6 - Wykaz żłobków objętych dostawą
8. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP
9. Załącznik Nr 8 - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów
10. Załącznik Nr 9 - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych swiadectw
::
::
::
::
::