zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-02-01

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T/262/1/10

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/1 /10

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr BZP 28058-2010 z dnia 01.02.2010

 

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042)632-24-08, 639-98-27,  632-23-61, fax 632-23-61 wew. 21

2.  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3.  Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wraz transportem dla 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

5.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

6.  Wymagany termin realizacji zamówienia 01.03.2010 -28.02.2011r.

7.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:

a.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.  posiadania wiedzy i doświadczenia

c.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d.  sytuacji ekonomicznej i finansowej

e.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-  są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

* kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 09.08.2009r

* oświadczenie wykonawcy bądź aktualną kserokopię zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 09.11.2009r

* oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

8. Wadium - nie dotyczy

9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt

10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 9 lutego 2010 do godz.10:00

11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14. Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15. Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnia z art. 67 ust. 1 pkt 6

16.  Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Anna Majewska, Stanisław Orliński, pokój nr 4 w godz.  8:00 - 15:00

17.  Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

-   93112000-6 - usługi prowadzenia pralni


Łódź, dnia 01.02.2010r.

Załączniki:

1. siwz_pranie
2. zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy
3. zalacznik_nr_2_wykaz_zlobkow
4. zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_niezaleganiu
5. zalacznik_nr_4_oswiadczenie
6. zalacznik_nr_5_wzor_umowy
7. zalacznik_nr_6_wykaz_srodkow_pralniczych
::
::
::
::
::