zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-12-22

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/T/262/11/09

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/11/09

                                                                                                                                                           Łódź, dnia 22 grudnia 2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 404588 z dnia 24.11.2009r)


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w 2010 roku została wybrana najkorzystniejsza,
z najniższą ceną, oferta złożona przez:


dla zadania 1

Zakład Instalacji Elektrycznych

Stanisław Cuprjak

Gubałówka 32

92-116 Łódź

za cenę z VAT - 26 627,71 zł - 100 pkt


dla zadania 2:

Zakład Instalacyjno - Ślusarski

Waldemar Sitek

ul. Próchnika 25/26

90-708 Łódź

za cenę z VAT - 42 700,00 zł - 100 pkt

 

dla zadania 3:

Zakład Remontowo - Budowlany

Marek Piaseczny, Zygmunt Tomczyk

ul. Rumuńska 18a, 91-336 Łódź

za cenę z VAT - 51 950,32 zł - 100 pkt

 

Wykonawcy wykluczeni, oferty odrzucone

Zadanie 2

1)      DOM - BUD Maciej Jędrzejczak, ul. Pomorska 55/14, 90-204 Łódź (Oferta 6): Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 - brak świadectwa kwalifikacyjnego osoby uprawnionej do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru nad wykonywanymi robotami gazowymi w zakresie urządzeń i instalacji o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa. Zgodnie z art. 26 pkt 3 odstąpiono od  wezwania do uzupełnienia dokumentów, ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

2)      PW WAGS-BO ul. Raszyńska 12 92-110 Łódź (oferta nr 14), Wykonawca został wykluczony
z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 - brak świadectwa kwalifikacyjnego osoby uprawnionej do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru nad wykonywanymi robotami gazowymi w zakresie urządzeń i instalacji o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa. Zgodnie z art. 26 pkt 3 odstąpiono od  wezwania do uzupełnienia dokumentów, ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści siwz- wykonawca nie udzielił wymaganej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty


Oferty odrzucone:

Zadanie 1 i 3

1)      INWEMER System sp. z o.o. Dział handlowy ul. Łąkowa 3/5 90-562 Łódź (oferta nr 12): Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wykonawca nie udzielił wymaganej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, brak kosztorysu ofertowego zgodnego
z przedmiarami robót.

2)      PW WAGS-BO ul. Raszyńska 12 92-110 Łódź (oferta nr 14): Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wykonawca nie udzielił wymaganej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Zadanie 3

KARDEA Krystyna Żaczek 95-200 Pabianice, Hermanów 10 A (oferta nr 9): Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - kosztorys ofertowy wykonawcy jest niezgodny
z przedmiarami robót

 

Ofertę złożyły również firmy:


Oferta 1:

USŁUGA sp. z o.o., ul. Kilińskiego 169; 90-353 Łódź

cena dla zadania 1 -  64 928,40 z vat - 41 pkt

cena dla zadania 2 -  54 649,90 z vat - 78 pkt


Oferta 3:

Zakład Instalacji Sanitarnych Usługi Remontowo - Budowlane Jerzy Grzymski

ul. Kamińskiego 23/1; 90-229 Łódź

cena dla zadania 2 - 43 828,50 z vat - 97 pkt

 

Oferta 5:

PPUH PELCBUD, ul. Piotrkowska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki

cena dla zadania 3 - 60 469,63 z vat - 85 pkt


Oferta 7:

Zakład Ogólnobudowlany Wacław Kraska, ul. Tatrzańska 43/45 93-219 Łódź

cena dla zadania 3 -  54 545,71z vat - 95 pkt


Oferta 8:

PW ELEKTRO-BUD A.Pachowski, J.Osiński ul. Wigury 21 90-319 Łódź

cena dla zadania 1 -  28 417,64 z vat - 94 pkt

 

Oferta 10:

PBIUH Marian Pancer, ul. Rzgowska 100/102 93-153 Łódź

cena dla zadania 2 -   54 115,98 z vat - 83 pkt

cena dla zadania 3 -   59 304,47 z vat - 88 pkt


Oferta 11:

INSTEL Jacek Kawecki ul. Kusocińskiego 108/12 94-054 Łódź

cena dla zadania 1 -  32 931,82 z vat - 81 pkt

Załączniki:

::
::
::
::
::