zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-03-05

Nazwa: Ogłoszenie o przetargu MZŻ/A/262/1/2009

Treść:

Numer sprawy MZŻ/A/262/1/2009

Biuletyn UZP z dnia 5 marca 2009 roku Nr 45909 - 2009

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (042) 632-23-61 wew. 21. tel.(042) 632-24-08, (042) 639-98-27,  (042) 632-23-61,

2.  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.  Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżych warzyw i owoców dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

5.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.  Wymagany termin realizacji zamówienia od 1 kwietnia 2009 r. do 31 października 2009  roku.

7.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

e.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-   są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach:

§  kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopii aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 16.09.2008 r.

§  oświadczenia wykonawcy bądź aktualnej kserokopii zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 16.12.2008 r.

§  oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

8.  Wadium - nie dotyczy

9.   Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 16 marca 2009 r.
do  godz. 8:45

11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14. Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15. Zamówienie uzupełniające - nie dotyczy

16. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek

17.  Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

03200000-3 - zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

 

Łódź, dnia 5 marca  2009 roku

Załączniki:

1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach
5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
7. Załącznik Nr 6 - Wykaz żłobków
8. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP
9. załacznik nr 1 - formularz ofertowy
::
::
::
::
::